ab 14,00 

ab 0,57  / kg

ab 18,00 

ab 1,61  / kg

ab 8,00 

ab 0,27  / kg