ab 11,00 

ab 0,40  / kg

ab 9,00 

ab 0,29  / kg

ab 9,00 

ab 0,33  / kg

ab 10,00 

ab 0,37  / kg

ab 9,00 

ab 0,33  / kg

ab 9,00 

ab 0,32  / kg

ab 18,00 

ab 1,61  / kg

ab 11,00 

ab 0,41  / kg

ab 9,00 

ab 0,33  / kg

ab 8,00 

ab 0,28  / kg

ab 18,00 

ab 0,47  / kg

ab 14,00 

ab 0,57  / kg

ab 8,00 

ab 0,28  / kg