ab 9,00 

ab 0,39  / kg

ab 9,00 

ab 0,39  / kg

ab 8,00 

ab 0,34  / kg

ab 7,00 

ab 0,28  / kg

ab 11,00 

ab 0,47  / kg

ab 6,00 

ab 0,26  / kg

ab 6,00 

ab 0,26  / kg

ab 16,00 

ab 0,72  / kg

ab 7,00 

ab 0,28  / kg

ab 6,00 

ab 0,26  / kg

ab 7,00 

ab 0,28  / kg

ab 7,00 

ab 0,28  / kg

ab 7,00 

ab 0,28  / kg

ab 6,00 

ab 0,26  / kg

ab 6,00 

ab 0,26  / kg

ab 9,00 

ab 0,36  / kg

ab 8,00 

ab 0,35  / kg

ab 9,00 

ab 0,37  / kg

ab 9,00 

ab 0,37  / kg

ab 8,00 

ab 0,35  / kg

ab 8,00 

ab 0,35  / kg

ab 9,00 

ab 0,40  / kg

ab 8,00 

ab 0,35  / kg

ab 8,00 

ab 0,35  / kg

ab 8,00 

ab 0,35  / kg

ab 18,00 

ab 0,43  / kg

ab 8,00 

ab 0,36  / kg

ab 7,00 

ab 0,31  / kg

ab 7,00 

ab 0,31  / kg

ab 7,00 

ab 0,30  / kg

ab 7,00 

ab 0,30  / kg

ab 7,00 

ab 0,26  / kg

ab 9,00 

ab 0,38  / kg

ab 12,00 

ab 0,55  / kg

ab 7,00 

ab 0,31  / kg

ab 9,00 

ab 0,36  / kg

ab 8,00 

ab 0,32  / kg

ab 9,00 

ab 0,38  / kg

ab 9,00 

ab 0,38  / kg

ab 7,00 

ab 0,30  / kg

ab 7,00 

ab 0,30  / kg

ab 7,00 

ab 0,31  / kg

ab 7,00 

ab 0,31  / kg

ab 7,00 

ab 0,30  / kg

ab 7,00 

ab 0,30  / kg

ab 7,00 

ab 0,30  / kg

ab 7,00 

ab 0,28  / kg

ab 7,00 

ab 0,28  / kg

ab 7,00 

ab 0,28  / kg

ab 7,00 

ab 0,28  / kg

ab 7,00 

ab 0,28  / kg

ab 8,00 

ab 0,32  / kg

ab 8,00 

ab 0,32  / kg

ab 10,00 

ab 0,45  / kg

ab 10,00 

ab 0,45  / kg

ab 10,00 

ab 0,44  / kg

ab 10,00 

ab 0,44  / kg

ab 10,00 

ab 0,44  / kg

ab 10,00 

ab 0,43  / kg

ab 7,00 

ab 0,31  / kg