ab 9,00 

ab 0,35  / kg

ab 10,00 

ab 0,35  / kg

ab 10,00 

ab 0,35  / kg

ab 7,00 

ab 0,28  / kg

ab 9,00 

ab 0,28  / kg

ab 21,00 

ab 0,31  / kg

ab 9,00 

ab 0,31  / kg

ab 11,00 

ab 0,40  / kg

ab 9,00 

ab 0,29  / kg

ab 11,00 

ab 0,38  / kg

ab 10,00 

ab 0,44  / kg

ab 10,00 

ab 0,44  / kg

ab 10,00 

ab 0,44  / kg

ab 10,00 

ab 0,44  / kg

ab 9,00 

ab 0,36  / kg

ab 10,00 

ab 0,34  / kg

ab 10,00 

ab 0,34  / kg

ab 8,00 

ab 0,32  / kg

ab 8,00 

ab 0,32  / kg

ab 12,00 

ab 0,46  / kg

ab 12,00 

ab 0,46  / kg

ab 11,00 

ab 0,40  / kg

ab 10,00 

ab 0,44  / kg

ab 9,00 

ab 0,39  / kg

ab 9,00 

ab 0,39  / kg

ab 8,00 

ab 0,34  / kg

ab 8,00 

ab 0,34  / kg

ab 11,00 

ab 0,38  / kg

ab 17,00 

ab 0,68  / kg

ab 8,00 

ab 0,32  / kg

ab 12,00 

ab 0,46  / kg

ab 7,00 

ab 0,28  / kg

ab 7,00 

ab 0,28  / kg

ab 7,00 

ab 0,28  / kg

ab 9,00 

ab 0,32  / kg

ab 9,00 

ab 0,39  / kg

ab 15,00 

ab 0,67  / kg

ab 15,00 

ab 0,67  / kg

ab 15,00 

ab 0,69  / kg

ab 15,00 

ab 0,67  / kg

ab 11,00 

ab 0,45  / kg

ab 11,00 

ab 0,45  / kg

ab 10,00 

ab 0,44  / kg

ab 10,00 

ab 0,44  / kg

ab 19,00 

ab 0,85  / kg

ab 16,00 

ab 0,67  / kg

ab 15,00 

ab 0,66  / kg

ab 15,00 

ab 0,66  / kg

ab 13,00 

ab 0,58  / kg

ab 13,00 

ab 0,58  / kg

ab 16,00 

ab 0,71  / kg

ab 16,00 

ab 0,71  / kg

ab 17,00 

ab 0,76  / kg

ab 16,00 

ab 0,71  / kg

ab 14,00 

ab 0,55  / kg

ab 14,00 

ab 0,58  / kg

ab 12,00 

ab 0,45  / kg

ab 11,00 

ab 0,42  / kg

ab 10,00 

ab 0,40  / kg

ab 10,00 

ab 0,40  / kg