ab 11,00 

ab 0,40  / kg

ab 220,00 

ab 0,32  / kg

ab 9,00 

ab 0,32  / kg

ab 9,00 

ab 0,31  / kg

ab 12,00 

ab 0,53  / kg

ab 12,00 

ab 0,53  / kg

ab 11,00 

ab 0,38  / kg

ab 11,00 

ab 0,38  / kg

ab 10,00 

ab 0,37  / kg

ab 9,00 

ab 0,37  / kg

ab 9,00 

ab 0,37  / kg

ab 9,00 

ab 0,37  / kg

ab 10,00 

ab 0,37  / kg

ab 14,00 

ab 0,60  / kg

ab 14,00 

ab 0,60  / kg

ab 14,00 

ab 0,64  / kg

ab 14,00 

ab 0,60  / kg

ab 11,00 

ab 0,39  / kg

ab 9,00 

ab 0,38  / kg

ab 9,00 

ab 0,38  / kg

ab 9,00 

ab 0,38  / kg

ab 13,00 

ab 0,55  / kg

ab 13,00 

ab 0,55  / kg

ab 13,00 

ab 0,59  / kg

ab 13,00 

ab 0,55  / kg

ab 10,00 

ab 0,43  / kg

ab 10,00 

ab 0,43  / kg

ab 9,00 

ab 0,36  / kg

ab 9,00 

ab 0,36  / kg