ab 10,00 

ab 0,44  / kg

ab 11,00 

ab 0,40  / kg

ab 220,00 

ab 0,32  / kg

ab 9,00 

ab 0,32  / kg

ab 9,00 

ab 0,31  / kg

ab 11,00 

ab 0,46  / kg

ab 15,00 

ab 0,65  / kg

ab 15,00 

ab 0,65  / kg

ab 15,00 

ab 0,65  / kg

ab 15,00 

ab 0,65  / kg

ab 12,00 

ab 0,46  / kg

ab 12,00 

ab 0,46  / kg