ab 8,00 

ab 0,33  / kg

ab 8,00 

ab 0,33  / kg

ab 9,00 

ab 0,38  / kg

ab 9,00 

ab 0,38  / kg

ab 9,00 

ab 0,38  / kg

ab 10,00 

ab 0,44  / kg

ab 9,00 

ab 0,39  / kg

ab 9,00 

ab 0,39  / kg

ab 279,00 

ab 0,55  / kg

ab 11,00 

ab 0,46  / kg

ab 11,00 

ab 0,46  / kg

ab 11,00 

ab 0,46  / kg

ab 16,00 

ab 0,70  / kg

ab 16,00 

ab 0,70  / kg

ab 17,00 

ab 0,68  / kg

ab 8,00 

ab 0,32  / kg

ab 12,00 

ab 0,53  / kg

ab 12,00 

ab 0,53  / kg

ab 21,00 

ab 2,04  / kg

ab 21,00 

ab 2,04  / kg

ab 14,00 

ab 0,60  / kg

ab 14,00 

ab 0,60  / kg

ab 14,00 

ab 0,64  / kg

ab 14,00 

ab 0,60  / kg

ab 11,00 

ab 0,39  / kg

ab 8,00 

ab 0,32  / kg

ab 8,00 

ab 0,32  / kg

ab 8,00 

ab 0,27  / kg

ab 212,00 

ab 0,28  / kg

ab 8,00 

ab 0,32  / kg

ab 8,00 

ab 0,32  / kg

ab 11,00 

ab 0,42  / kg

ab 10,00 

ab 0,40  / kg

ab 10,00 

ab 0,40  / kg

ab 11,00 

ab 0,40  / kg

ab 9,00 

ab 0,38  / kg

ab 9,00 

ab 0,38  / kg

ab 9,00 

ab 0,38  / kg

ab 11,00 

ab 0,40  / kg