ab 11,00 

ab 0,34  / kg

ab 13,00 

ab 0,34  / kg

ab 11,00 

ab 0,34  / kg

ab 10,00 

ab 0,29  / kg

ab 10,00 

ab 0,29  / kg

ab 18,00 

ab 0,31  / kg

ab 12,00 

ab 0,31  / kg

ab 11,00 

ab 0,34  / kg

ab 10,00 

ab 0,28  / kg

ab 10,00 

ab 0,27  / kg

ab 10,00 

ab 0,28  / kg

ab 10,00 

ab 0,28  / kg

ab 10,00 

ab 0,28  / kg

ab 10,00 

ab 0,27  / kg

ab 10,00 

ab 0,27  / kg

ab 12,00 

ab 0,32  / kg

ab 208,00 

ab 0,30  / kg

ab 10,00 

ab 0,28  / kg

ab 13,00 

ab 0,45  / kg

ab 12,00 

ab 0,39  / kg

ab 11,00 

ab 0,41  / kg

ab 12,00 

ab 0,36  / kg

ab 12,00 

ab 0,36  / kg

ab 18,00 

ab 0,45  / kg

ab 14,00 

ab 0,51  / kg

ab 14,00 

ab 0,51  / kg

ab 12,00 

ab 0,37  / kg

ab 12,00 

ab 0,40  / kg

ab 18,00 

ab 0,77  / kg

ab 13,00 

ab 0,34  / kg

ab 12,00 

ab 0,32  / kg

ab 11,00 

ab 0,33  / kg

ab 11,00 

ab 0,33  / kg

ab 17,00 

ab 0,65  / kg

ab 17,00 

ab 0,65  / kg

ab 17,00 

ab 0,65  / kg

ab 17,00 

ab 0,65  / kg

ab 15,00 

ab 0,45  / kg

ab 16,00 

ab 0,56  / kg

ab 16,00 

ab 0,56  / kg

ab 16,00 

ab 0,56  / kg

ab 16,00 

ab 0,56  / kg

ab 10,00 

ab 0,28  / kg

ab 10,00 

ab 0,28  / kg

ab 10,00 

ab 0,28  / kg

ab 11,00 

ab 0,32  / kg

ab 16,00 

ab 0,59  / kg

ab 16,00 

ab 0,59  / kg

ab 16,00 

ab 0,59  / kg

ab 16,00 

ab 0,59  / kg

ab 12,00 

ab 0,38  / kg

ab 12,00 

ab 0,38  / kg

ab 14,00 

ab 0,41  / kg

ab 12,00 

ab 0,33  / kg

ab 291,00 

ab 0,63  / kg

ab 11,00 

ab 0,35  / kg

ab 11,00 

ab 0,35  / kg

ab 17,00 

ab 0,57  / kg

ab 10,00 

ab 0,31  / kg

ab 10,00 

ab 0,31  / kg