ab 209,00 

ab 0,30  / kg

ab 12,00 

ab 0,31  / kg

ab 10,00 

ab 0,30  / kg

ab 13,00 

ab 0,45  / kg

ab 13,00 

ab 0,45  / kg

ab 13,00 

ab 0,38  / kg

ab 12,00 

ab 0,38  / kg

ab 13,00 

ab 0,36  / kg

ab 11,00 

ab 0,36  / kg

ab 11,00 

ab 0,36  / kg

ab 11,00 

ab 0,36  / kg

ab 11,00 

ab 0,36  / kg

ab 17,00 

ab 0,61  / kg

ab 17,00 

ab 0,61  / kg

ab 18,00 

ab 0,67  / kg

ab 17,00 

ab 0,61  / kg

ab 12,00 

ab 0,40  / kg

ab 12,00 

ab 0,37  / kg

ab 12,00 

ab 0,37  / kg

ab 12,00 

ab 0,37  / kg

ab 16,00 

ab 0,57  / kg

ab 16,00 

ab 0,57  / kg

ab 16,00 

ab 0,57  / kg

ab 16,00 

ab 0,57  / kg

ab 13,00 

ab 0,42  / kg

ab 13,00 

ab 0,42  / kg

ab 11,00 

ab 0,35  / kg

ab 11,00 

ab 0,35  / kg